invisible's Profile Picture

invisible

هدف: خرید گوشی برای مادرم

Goal: خرید گوشی برای مادرم

از 30,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 30,000,000 Toman
شما با پرداخت از طریق این درگاه تایید میکنید که صاحب کارت استفاده شده برای پرداخت هستید یا با اجازه مستقیم صاحب کارت اقدام به پرداخت کرده اید. در ازای این پرداخت نام شما، مبلغ پرداختی و توضیحات بهمراه آوا و تصویر مربوطه روی صفحه استریم پخش خواهد شد. بهمین دلیل این مبلغ قابل بازگشت نمیباشد چون سرویس ارائه شده قابل بازپس گیری نیست .
 • تاریخ
 • نام حامی
 • مبلغ
  • 1403/04/01
  • Ashkan
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/04/01
  • Ashkan
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/04/01
  • Yashar
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/04/01
  • Amir_sublimi
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1403/04/01
  • Ashkan
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/30
  • Arman
  • ۲ USDT_BSC
  • 1403/03/29
  • Mahdi_h1381
  • ۱۰ EUR
  • 1403/03/29
  • حمید رضا
  • ۵ EUR
  • 1403/03/29
  • حمید رضا
  • ۵ EUR
  • 1403/03/29
  • CallMeLucifer
  • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/26
  • Arman
  • ۲ USDT_BSC
  • 1403/03/26
  • Aliza
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/26
  • Ars Leo
  • ۸۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/25
  • EMPEROR
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/25
  • Yasinxkz
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/25
  • DarkBlud
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/24
  • EMPEROR
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/24
  • محمد
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/23
  • SIAVASHRJ
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/23
  • Yashar
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/23
  • Shayan
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/21
  • EMPEROR
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/21
  • DarkBlud
  • ۶۹,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/21
  • Aliza
  • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/21
  • Ars Leo
  • ۶۹,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/21
  • Amir_sublimi
  • ۸۵,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/21
  • Ghzmm
  • ۱۲ USD
  • 1403/03/21
  • EMPEROR
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/20
  • موسی الرضا رحمتی
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/20
  • Amir_sublimi
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/20
  • EMPEROR
  • ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/20
  • EMPEROR
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/20
  • Amir_sublimi
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/20
  • Amir_sublimi
  • ۸۵,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/19
  • amirreza
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/19
  • EMPEROR
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/19
  • MAMAD
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/19
  • شان
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/18
  • Amir_sublimi
  • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/18
  • shayan
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/18
  • Amir_sublimi
  • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/18
  • Amir_sublimi
  • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/18
  • Amir_sublimi
  • ۹۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/18
  • Oblivion
  • ۲ GBP
  • 1403/03/17
  • mfarasat
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/17
  • Fen1x
  • ۶۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/17
  • Ssoheil_777
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/17
  • Ssoheil_777
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/17
  • Sima
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/17
  • Hamed Gavazn
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/16
  • Oblivion
  • ۱ GBP
  • 1403/03/16
  • Oblivion
  • ۲ GBP
  • 1403/03/16
  • ناصر یوسفی
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/15
  • Yashar
  • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/15
  • Artmiross
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/14
  • Oblivion
  • ۲ GBP
  • 1403/03/14
  • Artin
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/14
  • SIAVASHRJ
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/14
  • shayan shamsi
  • ۵ USD
  • 1403/03/14
  • mfarasat
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/14
  • Oblivion
  • ۲ GBP
  • 1403/03/13
  • Amirali_tnt
  • ۲ EUR
  • 1403/03/13
  • shayan shamsi
  • ۵ USD
  • 1403/03/13
  • Oblivion
  • ۲ GBP
  • 1403/03/13
  • Aliza
  • ۵۰,۵۰۵ تومان
  • 1403/03/13
  • Artin
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/13
  • Artin
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/13
  • Notgigachad
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/13
  • Oblivion
  • ۲ GBP
  • 1403/03/12
  • DarkBlud
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/11
  • Aliza
  • ۴۶۷,۵۴۶ تومان
  • 1403/03/11
  • .
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/10
  • Nima
  • ۵ GBP
  • 1403/03/10
  • shayan shamsi
  • ۱۰ USD
  • 1403/03/10
  • Mgnow
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/09
  • Artin
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/09
  • Nima
  • ۲ GBP
  • 1403/03/09
  • shayan shamsi
  • ۵ USD
  • 1403/03/09
  • Artin
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/08
  • Yasin
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/08
  • Ariya mhd
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/08
  • Nima
  • ۲ GBP
  • 1403/03/08
  • Nima
  • ۲ GBP
  • 1403/03/07
  • Mani
  • ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/07
  • Mani
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/07
  • Aliza
  • ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/07
  • Ashkan
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/07
  • Aliza
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/07
  • Nima
  • ۳ GBP
  • 1403/03/06
  • Aliza
  • ۸۳۲,۴۵۴ تومان
  • 1403/03/06
  • Aliza
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/06
  • Ashkan
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/06
  • Mohammad
  • ۴۰۳,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/06
  • Ashkan
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/06
  • Mohammad
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/06
  • dead raptor (Nima)
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/05
  • Ashkan
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/05
  • Ashkan
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/05
  • Ashkan
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1403/03/05
  • Ashkan
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
برگشت

هدف: خرید گوشی برای مادرم

Goal: خرید گوشی برای مادرم

تکمیل شدهCompleted

از 30,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 30,000,000 Toman