invisible's Profile Picture

invisible

هدف: ماشین پارت 1 از 4

Goal: ماشین پارت 1 از 4

شما با پرداخت از طریق این درگاه تایید میکنید که صاحب کارت استفاده شده برای پرداخت هستید یا با اجازه مستقیم صاحب کارت اقدام به پرداخت کرده اید. در ازای این پرداخت نام شما، مبلغ پرداختی و توضیحات بهمراه آوا و تصویر مربوطه روی صفحه استریم پخش خواهد شد. بهمین دلیل این مبلغ قابل بازگشت نمیباشد چون سرویس ارائه شده قابل بازپس گیری نیست .
 • تاریخ
 • نام حامی
 • مبلغ
  • 1402/09/18
  • Sina z
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/18
  • Sina z
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/18
  • pedik87
  • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/18
  • Axia
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/18
  • amir_81t
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/17
  • Axia
  • ۴۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/17
  • Axia
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/17
  • Axia
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/17
  • amir_81t
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/17
  • Jasem62
  • ۱۱ USD
  • 1402/09/16
  • amirkourosh7
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/16
  • amir_81t
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/16
  • amir_81t
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/16
  • dnth
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/16
  • pedik87
  • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/16
  • Erfan
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/15
  • Aria
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/15
  • ARAN
  • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/15
  • Ahoora
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/15
  • pedik87
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/15
  • Artin
  • ۶۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/15
  • mareza
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/14
  • mareza
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/14
  • amir_81t
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/13
  • porestedad
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/13
  • Staroy
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/13
  • amir_81t
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/12
  • Ahoora
  • ۵۴,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/12
  • Kian
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/12
  • pedik87
  • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/12
  • Arsham
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/12
  • porestedad
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/11
  • yszix
  • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/11
  • yszix
  • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/11
  • yszix
  • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/11
  • amir_81t
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/10
  • pedik87
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/10
  • Artin
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/09
  • Artin
  • ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/09
  • Artin
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/08
  • مهدی لاشی مشهدی
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/08
  • Artin
  • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/08
  • Artin
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/08
  • pedik87
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/08
  • Artin
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/08
  • Jasem62
  • ۶ USD
  • 1402/09/08
  • CaPo
  • ۴۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/08
  • Artin
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/07
  • pedik87
  • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/07
  • amir_81t
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/07
  • Artin
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/07
  • Artin
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/07
  • navid
  • ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/07
  • navid
  • ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/07
  • Par3a barfi
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/07
  • navid
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/07
  • itz mmd
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/07
  • YA3333ERR
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/07
  • Artin
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/07
  • Bettercallomid
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/07
  • Artin
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/07
  • Artin
  • ۸۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/07
  • mani
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/07
  • Artin
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/06
  • Artin
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/06
  • amir_81t
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/06
  • porestedad
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/06
  • llbestboyll
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/06
  • llbestboyll
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/06
  • llbestboyll
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/04
  • Ahoora
  • ۱۰۱,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/04
  • Jasem62
  • ۱۱ USD
  • 1402/09/04
  • Artin
  • ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/04
  • Artin
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/04
  • Kazoto
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/04
  • ThePouia
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/04
  • amir_81t
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/03
  • pedik87
  • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/02
  • Danjeroff
  • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/01
  • ali mafi
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/30
  • mani
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/30
  • Artin
  • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/30
  • Artin
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/30
  • عرفان
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/30
  • Godratmand
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/29
  • Ahoora
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/28
  • Sajad
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/25
  • Artin
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/25
  • 4785Ahmad
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/25
  • Artin
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/23
  • Artin
  • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/23
  • mani
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/23
  • alipasha
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/23
  • alipasha
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/23
  • Artin
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/23
  • Artin
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/23
  • Artin
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/23
  • porestedad
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/23
  • Godratmand
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/18
  • Artin
  • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
برگشت

هدف: ماشین پارت 1 از 4

Goal: ماشین پارت 1 از 4

تکمیل شدهCompleted