invisible's Profile Picture

invisible

هدف: یک رنک کامل بدون اتچمنت

Goal: یک رنک کامل بدون اتچمنت

از 1,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 1,000,000 Toman
شما با پرداخت از طریق این درگاه تایید میکنید که صاحب کارت استفاده شده برای پرداخت هستید یا با اجازه مستقیم صاحب کارت اقدام به پرداخت کرده اید. در ازای این پرداخت نام شما، مبلغ پرداختی و توضیحات بهمراه آوا و تصویر مربوطه روی صفحه استریم پخش خواهد شد. بهمین دلیل این مبلغ قابل بازگشت نمیباشد چون سرویس ارائه شده قابل بازپس گیری نیست .

هدف: یک رنک کامل بدون اتچمنت

Goal: یک رنک کامل بدون اتچمنت

تکمیل شدهCompleted

از 1,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 1,000,000 Toman