viliden's Profile Picture

VilideN

هدف: Iphone Pro Max 14

از 20,000,000 تومان حمایت شــده
توضیحات استریمر: شما با پرداخت از طریق این درگاه تایید میکنید که صاحب کارت استفاده شده برای پرداخت هستید یا با اجازه مستقیم صاحب کارت اقدام به پرداخت کرده اید. در ازای این پرداخت نام شما، مبلغ پرداختی و توضیحات بهمراه آوا و تصویر مربوطه روی صفحه استریم پخش خواهد شد. پس از انجام پرداخت، سرویس مربوط به پرداخت شما یعنی نمایش نام شما، مبلغ پرداختی و توضیحات بهمراه آوا و تصویر مربوطه را بصورت آنی در پخش زنده دریافت میکنید. بهمین دلیل این مبلغ قابل بازگشت نمیباشد چون سرویس ارائه شده قابل بازپس گیری نیست.
 • تاریخ
 • نام حامی
 • مبلغ
  • 1401/07/07
  • templeofair
  • ۱۰ USD
  • 1401/06/29
  • Mohammad PSTAR
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/29
  • templeofair
  • ۱۰ USD
  • 1401/06/29
  • kamyab_rm
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • Yakuza
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • Mohammad-PSTAR
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • ams1370
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • Maslakh
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • moein_mpier
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • snake_milad
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • AhBa
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • !!!!
  • ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • !!!!
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • !!!!
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • !!!!
  • ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • !!!!
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • !!!!
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • !!!!
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • Mani
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • Mohammad Farajian
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • RexyMim
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • !!!!
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • iraj84
  • ۹۹,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • !!!!
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/27
  • Hosseinatt
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/27
  • shayan mb
  • ۴۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/27
  • 721_Amirmahdi
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/27
  • Joker king
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/27
  • Abbas_MD
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/27
  • حسین ناطقی زاد
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/27
  • Mosioufarz
  • ۲۵ USD
  • 1401/06/27
  • Mohammad-PSTAR
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/27
  • behrad xray
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/27
  • behrad xray
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/26
  • Joker king
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/26
  • Mohammad PSTAR
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/26
  • موز خسته
  • ۸,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/26
  • Mr A
  • ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/25
  • Joker king
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/25
  • amir hype
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/25
  • amir hype
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/25
  • Hasan
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/25
  • Mohammad PSTAR
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/25
  • amir hype
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/25
  • Joker king
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/25
  • Joker king
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/25
  • Linaxcode
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/25
  • عرفان
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/25
  • Joker king
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/25
  • میلاد
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
برگشت

هدف: Iphone Pro Max 14

پرداخت شده

از 20,000,000 تومان حمایت شــده