viliden's Profile Picture

VilideN

هدف: پارت اول گرافیک ۴۰۹۰

Goal: پارت اول گرافیک ۴۰۹۰

از 50,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 50,000,000 Toman
شما با پرداخت از طریق این درگاه تایید میکنید که صاحب کارت استفاده شده برای پرداخت هستید یا با اجازه مستقیم صاحب کارت اقدام به پرداخت کرده اید. در ازای این پرداخت نام شما، مبلغ پرداختی و توضیحات بهمراه آوا و تصویر مربوطه روی صفحه استریم پخش خواهد شد. پس از انجام پرداخت، سرویس مربوط به پرداخت شما یعنی نمایش نام شما، مبلغ پرداختی و توضیحات بهمراه آوا و تصویر مربوطه را بصورت آنی در پخش زنده دریافت میکنید. بهمین دلیل این مبلغ قابل بازگشت نمیباشد چون سرویس ارائه شده قابل بازپس گیری نیست.
 • تاریخ
 • نام حامی
 • مبلغ
  • 1402/09/19
  • علی ذاکری
  • ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/19
  • Saeed Saghafian
  • ۵ USD
  • 1402/09/19
  • LiL
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/19
  • Arman
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/18
  • alone_parham
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/18
  • Mohammadghost
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/18
  • امین
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/18
  • Samix
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/18
  • Revvna
  • ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/18
  • Revvna
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/18
  • Revvna
  • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/18
  • Revvna
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/17
  • iman
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/17
  • Mehdy275
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/17
  • mahdi_rfi
  • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/16
  • i_mamad
  • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/16
  • amirr_rezaa
  • ۲۰۱,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/16
  • amirr_rezaa
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/16
  • علی ذاکری
  • ۶۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/16
  • Saeed Saghafian
  • ۱۰ USD
  • 1402/09/16
  • S.M.F
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/15
  • parsa_qm
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/15
  • علی ذاکری
  • ۷۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/15
  • MGholami
  • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/15
  • MahdiMadbox
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/15
  • Joker king
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/07
  • [بدون نام]
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/07
  • MARCHAL
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/06
  • ali iranmanesh
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/05
  • x
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/02
  • alone_parham
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/01
  • Amir_rahimi
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/09/01
  • Poton
  • ۱۰ USD
  • 1402/08/28
  • parsa_qm
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/24
  • AMINIMA7
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/24
  • Yashar
  • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/24
  • sina_peaky
  • ۷۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/23
  • Yousef
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/22
  • mahdi_rfi
  • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/22
  • MARCHAL
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/22
  • Joker king
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/22
  • Joker king
  • ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/19
  • Angall
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/19
  • mehrannn
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/19
  • xo-xo
  • ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/19
  • ReD CoPs
  • ۸ EUR
  • 1402/08/18
  • Angall
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/18
  • MARCHAL
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/18
  • MARCHAL
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/18
  • MARCHAL
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/18
  • MARCHAL
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/18
  • MGholami
  • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/18
  • Yakuza
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/17
  • [بدون نام]
  • ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/16
  • Jcool
  • ۱ USD
  • 1402/08/16
  • mahdi_rfi
  • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/16
  • misaqdk
  • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/16
  • invisible
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/16
  • Yashar
  • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/15
  • MGholami
  • ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/15
  • Joker king
  • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/15
  • علی ذاکری
  • ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/15
  • MARCHAL
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/15
  • parsa_qm
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/15
  • Yousef
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/15
  • MahdiMadbox
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/15
  • mahdi_rfi
  • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/14
  • Yashar
  • ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/14
  • mahdi_rfi
  • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/14
  • Amirhosein
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/14
  • علی ذاکری
  • ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/14
  • Ashooli
  • ۳۰ CAD
  • 1402/08/14
  • Black
  • ۱۰ USD
  • 1402/08/14
  • Reza
  • ۱۰ USD
  • 1402/08/14
  • rezapumpink
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/14
  • Hooshyar
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/08
  • محمد رضا
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/08
  • binhassan51
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/08
  • Oshhhhh
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/08
  • Oshhhh
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/08
  • دانیال
  • ۴۴۴,۴۴۴ تومان
  • 1402/08/08
  • Omid
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/08
  • parsa_qm
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/07
  • 😎
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/07
  • میلاد
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/07
  • Joker king
  • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/06
  • محمد
  • ۵۰ CAD
  • 1402/08/06
  • AliZEXEN
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/05
  • Mohammad
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/05
  • Ariyan
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/05
  • sahabesh
  • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/05
  • Yousef
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/04
  • ams1370
  • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/04
  • alone_parham
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/04
  • سارينا دوست دختر پيمان
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/03
  • Ashooli
  • ۳۰ CAD
  • 1402/08/03
  • علی ذاکری
  • ۸۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/03
  • Joker king
  • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/02
  • ams1370
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/08/02
  • حجت
  • ۱۵,۰۰۰ تومان
برگشت

هدف: پارت اول گرافیک ۴۰۹۰

Goal: پارت اول گرافیک ۴۰۹۰

تکمیل شدهCompleted

از 50,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 50,000,000 Toman