viliden's Profile Picture

VilideN

هدف: بدهی پارت ۶

Goal: بدهی پارت ۶

از 7,800,000 تومان حمایت شــده Donated From 7,800,000 Toman
شما با پرداخت از طریق این درگاه تایید میکنید که صاحب کارت استفاده شده برای پرداخت هستید یا با اجازه مستقیم صاحب کارت اقدام به پرداخت کرده اید. در ازای این پرداخت نام شما، مبلغ پرداختی و توضیحات بهمراه آوا و تصویر مربوطه روی صفحه استریم پخش خواهد شد. پس از انجام پرداخت، سرویس مربوط به پرداخت شما یعنی نمایش نام شما، مبلغ پرداختی و توضیحات بهمراه آوا و تصویر مربوطه را بصورت آنی در پخش زنده دریافت میکنید. بهمین دلیل این مبلغ قابل بازگشت نمیباشد چون سرویس ارائه شده قابل بازپس گیری نیست.

هدف: بدهی پارت ۶

Goal: بدهی پارت ۶

تکمیل شدهCompleted

از 7,800,000 تومان حمایت شــده Donated From 7,800,000 Toman