steffan's Profile Picture

SteFFaN

هدف: 🎂Tavalodaaame🎂

Goal: 🎂Tavalodaaame🎂

از 30,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 30,000,000 Toman
شما با پرداخت از طریق این درگاه تایید میکنید که صاحب کارت استفاده شده برای پرداخت هستید یا با اجازه مستقیم صاحب کارت اقدام به پرداخت کرده اید. در ازای این پرداخت نام شما، مبلغ پرداختی و توضیحات بهمراه آوا و تصویر مربوطه روی صفحه استریم پخش خواهد شد. پس از انجام پرداخت، سرویس مربوط به پرداخت شما یعنی نمایش نام شما، مبلغ پرداختی و توضیحات بهمراه آوا و تصویر مربوطه را بصورت آنی در پخش زنده دریافت میکنید. بهمین دلیل این مبلغ قابل بازگشت نمیباشد چون سرویس ارائه شده قابل بازپس گیری نیست. با تشکر
 • تاریخ
 • نام حامی
 • مبلغ
  • 1402/06/30
  • Black
  • ۲ USD
  • 1402/06/30
  • Haj sadra
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/30
  • Alikhezri
  • ۴۴,۴۴۴ تومان
  • 1402/06/30
  • That Rasmus
  • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/30
  • Reza
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/30
  • Willie
  • ۱۰ USD
  • 1402/06/30
  • Kiavash_t2
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/29
  • Joker king
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/29
  • Rashiiin
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/29
  • ramin
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/29
  • Dara
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/28
  • Joker king
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/28
  • MOMD
  • ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/28
  • mamadoo
  • ۴ GBP
  • 1402/06/28
  • Rashiiin
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/27
  • Amir Reza & Shima
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/27
  • darkhell7878
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/27
  • varkana
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/27
  • Shima & Amir Reza
  • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/27
  • Shima & Amir Reze
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/27
  • Respectvid
  • ۱۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/26
  • Ali_ElecTro
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/26
  • نام شما
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/26
  • pishi kocholo
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/26
  • Bavandamin
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/26
  • Shima & Amir Reza
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/26
  • داوش عرفان
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/26
  • داوش عرفان
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/25
  • Ebi
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/25
  • Naser
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/25
  • امیر مهدی
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/24
  • nim-tane
  • ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/24
  • binhassan51
  • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/24
  • binhassan51
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/24
  • AhBa
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/24
  • طاها
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/24
  • ErfanDiakoo
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/24
  • فاطما
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/24
  • فاطما
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/24
  • hossein
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/24
  • siabach
  • ۳۳۳,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/24
  • طاها
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/24
  • ناشناس
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/24
  • ناشناس
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/24
  • ناشناس
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/24
  • ناشناس
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/24
  • Amir
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/23
  • طاها
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/23
  • Rashiiin
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/23
  • Bahari
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/23
  • طاها
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/23
  • طاها
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/23
  • Amir
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/23
  • Amir
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/23
  • Joker king
  • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/23
  • طاها
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/23
  • طاها
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/23
  • ErfanDiakoo
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/23
  • Bavandamin
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/23
  • داوش عرفان
  • ۴۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/23
  • ErfanDiakoo
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/23
  • Bavandamin
  • ۱۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/23
  • داوش عرفان
  • ۶۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/23
  • Ali_ElecTro
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/23
  • Omega
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/22
  • Mhdd
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/22
  • Rayan
  • ۱۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/22
  • داوش عرفان
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/22
  • Amirali
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/22
  • pishi kocholo
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/22
  • pishi kocholo
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/22
  • pishi kocholo
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/22
  • pishi kocholo
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/22
  • Shima & Amirreza
  • ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/22
  • Amir Reza & Shima
  • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/22
  • Joker king
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/22
  • Dara
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/22
  • shahrooz
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/21
  • Kiavash_t2
  • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/21
  • pishi kocholo
  • ۱۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/21
  • Respectvid
  • ۱۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/21
  • Respectvid
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/21
  • pishi sttefan
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/21
  • pishi dorci
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/21
  • pishi viliden
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/21
  • Sina
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/21
  • Amir
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/21
  • Amir
  • ۱۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/21
  • ramin
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/21
  • ramin
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/21
  • Amir Reza & Shima
  • ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/21
  • Rashiiin
  • ۸۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/20
  • Amir_revil
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/20
  • Amir_revil
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/20
  • Amir_revil
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/20
  • mahdi_rfi
  • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/20
  • mahdi_rfi
  • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/20
  • Alimoo3
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/20
  • mhdjavad
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1402/06/20
  • Abbas_z90
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
برگشت

هدف: 🎂Tavalodaaame🎂

Goal: 🎂Tavalodaaame🎂

تکمیل شدهCompleted

از 30,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 30,000,000 Toman