peiman_major's Profile Picture

Peiman_Major

هدف: NEW GRAPHIC CART PART 2

از 10,000,000 تومان حمایت شــده
توضیحات استریمر: این حمایت کاملا اختیاری و تحت هیچ شرایطی اجباری نیست ، اگر با من و محتوای چنل حال کردید میتونید مبلغی رو حمایت کنید که همون مبلغ باز خرج بهتر کردن کیفیت استریم برای شما بیننده های عزیز میشه ، دقت کنید که مبلغ به تومان هست
 • تاریخ
 • نام حامی
 • مبلغ
  • 1401/06/28
  • Mosioufarz
  • ۲۵ USD
  • 1401/06/22
  • Mosioufarz
  • ۲۵ USD
  • 1401/06/19
  • mojex
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/19
  • M.reza3441
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/19
  • snake_milad
  • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/19
  • Erfan
  • ۴۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/18
  • علی رضا
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/16
  • Hasan
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/16
  • Hasan
  • ۹۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/16
  • Hasan
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/15
  • ساسان
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/14
  • snake_milad
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/10
  • Hadi_ch
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/10
  • 1Fairyfresh
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/10
  • Beny7min
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/09
  • Joker king
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/09
  • Mosioufarz
  • ۲۵ USD
  • 1401/05/29
  • Mosioufarz
  • ۲۵ USD
  • 1401/05/28
  • Mosioufarz
  • ۲۵ USD
  • 1401/05/28
  • محمد
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/05/27
  • Mosioufarz
  • ۲۵ USD
  • 1401/05/27
  • saeed cj
  • ۲ USD
  • 1401/05/26
  • snake_milad
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/05/26
  • Mosioufarz
  • ۲۵ USD
  • 1401/05/26
  • Redux
  • ۲۲۲,۰۰۰ تومان
  • 1401/05/26
  • Mosioufarz
  • ۲۵ USD
  • 1401/05/26
  • mehrdadhn
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/05/25
  • Sadra
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/05/25
  • ArminPsycho
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/05/25
  • ArminPsycho
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/05/25
  • بمولا ارنم
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/05/24
  • Behrad GNL
  • ۱۰ USD
  • 1401/05/23
  • KeXinG
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/05/23
  • djho3ein
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/05/22
  • Mosioufarz
  • ۷۰ USD
  • 1401/05/21
  • Hooman
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/05/21
  • Hosseinatt
  • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/05/20
  • Mosioufarz
  • ۲۶ USD
  • 1401/05/20
  • Mosioufarz
  • ۵۹ USD
  • 1401/05/20
  • Mosioufarz
  • ۵۰ USD
  • 1401/05/20
  • Mosioufarz
  • ۵۰ USD
  • 1401/05/20
  • Mosioufarz
  • ۲۵ USD
  • 1401/05/20
  • Ali Mechanic
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/05/20
  • Mosioufarz
  • ۲۵ USD
  • 1401/05/20
  • googoollii
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/05/18
  • Mosioufarz
  • ۲۵ USD
  • 1401/05/18
  • Mosioufarz
  • ۵۰ USD
  • 1401/05/18
  • Mosioufarz
  • ۲۵ USD
  • 1401/05/17
  • amir
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/05/16
  • Pouya.vth
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
برگشت

هدف: NEW GRAPHIC CART PART 2

پرداخت شده

از 10,000,000 تومان حمایت شــده