پرداخت یار های پشتیبانی شده در ریمیت:

در ویدیوی زیر نحوه انجام تنظیمات پرداخت یار ها توضیح داده شده است.