arshimede's Profile Picture

ArshiMedes

هدف: سیستم جدید

Goal: سیستم جدید

از 100,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 100,000,000 Toman
توضیحات استریمر: من این کارو فقط برای علاقه انجام میدم تشکر میکنم از همه عزیزانی که حمایت میکنند و هر حمایت انرژی فوق العاده ای به من میدهد. در ضمن دقت کنید مبلغ به تومان میباشد و طبق قانون استریمینگ مبلغ حمایت به هیچ وجه برگشت داده نمیشود. ✅⚜️
 • تاریخ
 • نام حامی
 • مبلغ
  • 1401/11/11
  • Ali_Hanzo
  • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/07
  • saeed
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/07
  • kreuz_ar
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/03
  • pourya
  • ۷,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/17
  • Ear
  • ۷,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/11
  • Hosyn
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/10
  • snake_milad
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/09
  • [بدون نام]
  • ۷,۰۰۰ تومان
  • 1401/04/22
  • Haj_yousef
  • ۲۲,۲۲۲ تومان
  • 1401/04/21
  • gunmaster
  • ۷,۰۰۰ تومان
  • 1401/04/21
  • gunmastere
  • ۷,۰۰۰ تومان
  • 1401/04/21
  • eilia13
  • ۷۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/04/18
  • h4
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/04/18
  • Yakuza
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/04/18
  • llllSnAkElll
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/04/17
  • Jupi for ever
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/04/16
  • Aghilam
  • ۶,۹۶۹ تومان
  • 1401/04/16
  • Hblaze
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/04/13
  • eilia13
  • ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/04/07
  • llllSnAkElll
  • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/04/06
  • اشکان
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/04/06
  • Ymaster
  • ۷,۰۰۰ تومان
  • 1401/04/06
  • serixer
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/31
  • llllSnAkElll
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/30
  • llllSnAkElll
  • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/29
  • Maslakh
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/29
  • Haj_yousef
  • ۱۱,۱۱۱ تومان
  • 1401/03/28
  • llllSnAkElll
  • ۵۳,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/28
  • llllSnAkElll
  • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/28
  • yela
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/28
  • greensoul
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/23
  • llllSnAkElll
  • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/19
  • amir
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/19
  • Joker king
  • ۷,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/18
  • amir
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/18
  • amir1a.h.d
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/18
  • aliahmadi8628
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/18
  • Amir
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/18
  • Adi...gh
  • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/17
  • Amir
  • ۱۶,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/17
  • Ehsan_ghx
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/13
  • DoOoCToR
  • ۴۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/12
  • Joker king
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/12
  • rrfighter
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/11
  • Aro
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/10
  • Amir
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/07
  • شوهر عمه
  • ۶,۹۶۹ تومان
  • 1401/03/07
  • XRayTeam
  • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/03/01
  • Aro
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/02/31
  • mohammad_hkm
  • ۳۸,۳۰۰ تومان
برگشت

هدف: سیستم جدید

Goal: سیستم جدید

تکمیل شدهCompleted

از 100,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 100,000,000 Toman